Danh mục bài viết

Cập nhật 22/11/2019 - 14:34 - Lượt xem 564

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 18/11/2019

Công trình ĐCV Thánh Tâm trong ngày 18/11/2019 có các Giáo xứ Bác Trạch, Chấp Trung và Duyên Tục đến hiệp công xây dựng.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giêrônimô

Am

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

2

Philomena

Bẩy

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

3

Giêrônimô

Bính

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

4

Philomena

Bình

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

5

Philomena

Chủng

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

6

Giêrônimô

Cung

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

7

Giêrônimô

Đại

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

8

Giêrônimô

Đảm

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

9

Philomena

Điểm

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

10

Philomena

Đoàn

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

11

Philomena

Dong

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

12

Philomena

Dương

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

13

Giêrônimô

Đương

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

14

Philomena

Hinh

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

15

Giêrônimô

Hĩu

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

16

Giêrônimô

Hợp

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

17

Philomena

Hương

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

18

Giêrônimô

Hướng

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

19

Philomena

Hường

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

20

Giêrônimô

Khải

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

21

Philomena

Khiết

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

22

Giêrônimô

Khoan

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

23

Giêrônimô

Khôi

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

24

Philomena

Khởi

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

25

Giêrônimô

Kỉ

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

26

Philomena

Kỉ

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

27

Giêrônimô

Lâm

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

28

Giêrônimô

Lượng

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

29

Philomena

Lượng

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

30

Philomena

Lượng

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

31

Philomena

Mão

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

32

Philomena

Mữ

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

33

Philomena

Mùi

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

34

Philomena

Nga

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

35

Philomena

Nghệ

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

36

Philomena

Nhu 

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

37

Philomena

Nhụ

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

38

Giêrônimô

Phiên

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

39

Giêrônimô

Phơm

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

40

Giêrônimô

Phong

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

41

Giêrônimô

Phước

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

42

Giêrônimô

Quảng

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

43

Philomena

Râng

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

44

Philomena

Riễm

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

45

Philomena

Rững

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

46

Philomena

Rương

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

47

Philomena

Sa

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

48

Philomena

Thắm

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

49

Philomena

Thắng

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

50

Philomena

Thể

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

51

Philomena

Thêm

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

52

Philomena

Thiểm

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

53

Giêrônimô

Thiết

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

54

Philomena

Thiết

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

55

Philomena

Thiểu

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

56

Philomena

Thoan

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

57

Philomena

Thoán

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

58

Philomena

Thung

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

59

Philomena

Thúy

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

60

Giêrônimô

Toàn

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

61

Philomena

Toàn

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

62

Giêrônimô

Toàn

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

63

Giêrônimô

Trung

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

64

Philomena

Trưởng

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

65

Philomena

Tươi

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

66

Philomena

Túy

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

67

Philomena

Uyên

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

68

Philomena

Vị 

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

69

Philomena

Vinh

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

70

Philomena

Vĩnh

Bác Trạch

Khu 2, Nhà xứ

71

Giêrônimô

Vụ

Bác Trạch

Khu 4, Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Bà Maria

Ca

Chấp Trung

Nhà xứ

2

Ông Phêrô

Chiến

Chấp Trung

Nhà xứ

3

Anh Phêrô

Hoán

Chấp Trung

Nhà xứ

4

Ông Phêrô

Hùng

Chấp Trung

Nhà xứ

5

Bà Maria

Lợi

Chấp Trung

Nhà xứ

6

Ông Phêrô

Luân

Chấp Trung

Nhà xứ

7

Ông Phêrô

Minh

Chấp Trung

Nhà xứ

8

Cháu Phêrô

Quyền

Chấp Trung

Nhà xứ

9

Ông Phêrô

Sâm

Chấp Trung

Nhà xứ

10

Cụ Phêrô

Sâm

Chấp Trung

Nhà xứ

11

Ông Phêrô

Sáng

Chấp Trung

Nhà xứ

12

Bà Maria

Thiện

Chấp Trung

Nhà xứ

13

Ông Phêrô

Toản

Chấp Trung

Nhà xứ

14

Ông Phêrô

Tuấn

Chấp Trung

Nhà xứ

15

Cụ Phêrô

Úy

Chấp Trung

Nhà xứ

16

Ông Phêrô

Viễn

Chấp Trung

Nhà xứ

17

Ông Phêrô

Vĩnh

Chấp Trung

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Ất

Duyên Tục

Nhà xứ

2

Maria

Hiên

Duyên Tục

Nhà xứ

3

Giuse 

Hóa

Duyên Tục

Kim Châu

4

Augustinô

Kết

Duyên Tục

Nhà xứ

5

Maria

Lan

Duyên Tục

Nhà xứ

6

Augustinô

Lúy

Duyên Tục

Nhà xứ

7

Augustinô

Duyên Tục

Nhà xứ

8

Augustinô

Sách

Duyên Tục

Nhà xứ

9

Augustinô

Thắng

Duyên Tục

Nhà xứ

10

Augustinô

Thọ

Duyên Tục

Nhà xứ

11

Augustinô

Thoan

Duyên Tục

Nhà xứ

12

Augustinô

Tuyền

Duyên Tục

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm