Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2019 - 17:51 - Lượt xem 703

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 13/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Giáo Nghĩa, Phương Bồ, Tần Nhẫn, Thái Sa và Trà Vy

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Oang 

Thái Sa

Nhà xứ

2

Maria

Thương

Thái Sa

Nhà xứ

3

Đaminh

Huy

Thái Sa

Nhà xứ

4

Giuse

Mới

Thái Sa

Nhà xứ

5

Đaminh

Chính

Thái Sa

Đông Thọ

6

Maria

Hiên

Thái Sa

Đông Thọ

7

Giuse

Cường

Thái Sa

Đông Thọ

8

Giuse

Tiệp

Thái Sa

Đông Thọ

9

Phêrô

Viết

Thái Sa

Thủy Cơ

10

Phêrô

Trường

Thái Sa

Thủy Cơ

11

Phêrô

Điến

Thái Sa

Thủy Cơ

12

Phêrô

Hùng

Thái Sa

Thủy Cơ

13

Phêrô

Hoàng

Thái Sa

Thủy Cơ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioakim Nguyễn Công

Lâm

Phương Bồ

Nhà xứ

2

Gioakim Vũ Đình

Duyệt

Phương Bồ

Nhà xứ

3

Gioakim Nguyễn Công

Phường

Phương Bồ

Nhà xứ

4

Gioakim Vũ Tuấn

Anh

Phương Bồ

Nhà xứ

5

Gioakim Đỗ

Bắc

Phương Bồ

Nhà xứ

6

Gioakim Trần

Liêm

Phương Bồ

Nhà xứ

7

Gioakim Trần

Dụng

Phương Bồ

Nhà xứ

8

Gioakim Giáp

Khánh

Phương Bồ

Nhà xứ

9

Gioakim Trần

Hiệp

Phương Bồ

Nhà xứ

10

Gioakim Trần

Phấn

Phương Bồ

Nhà xứ

11

Gioakim Trần

Thiềm

Phương Bồ

Nhà xứ

12

Gioakim Trần

Thiêm

Phương Bồ

Nhà xứ

13

Giuse Nguyễn

Cấp

Phương Bồ

Nhà xứ

14

Giuse Nguyễn

Thăng

Phương Bồ

Nhà xứ

15

Gioakim Đỗ

Lương

Phương Bồ

Nhà xứ

16

Giuse Nguyễn Hán

Phương Bồ

Nhà xứ

17

Maria Nguyễn 

Diễm

Phương Bồ

Nhà xứ

18

Maria Nguyễn 

Huế (Đoàn)

Phương Bồ

Nhà xứ

19

Giuse Nguyễn

Mão

Phương Bồ

Nhà xứ

20

Gioakim Giáp

Trọng

Phương Bồ

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Thọ

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

2

Đaminh

Thượng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

3

Đaminh

Tường

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

4

Giuse

Trinh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

5

Đaminh

Nghiệp

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

6

Đaminh

Ràng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

7

Đaminh

Cửu

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

8

Giuse

Lộc

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

9

Đaminh

Tâm

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

10

Đaminh

Ngưng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

11

Đaminh

Triển

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

12

Đaminh

Rậu

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

13

Đaminh

Ngữ

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

14

Đaminh

Úy

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

15

Giuse

Tuyến

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

16

Đaminh

Đắc

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

17

Đaminh

Hiệp

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

18

Đaminh

Trạch

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

19

Đaminh

Quốc

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

20

Đaminh

Thúy

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

21

Đaminh

Ruynh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

22

Đaminh

Ruyện

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

23

Maria

Hoa

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

24

Maria

Mây

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

25

Maria

Hiền

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

26

Maria

Oanh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

27

Maria

Loan

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

28

Rosa

Tỉnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

29

Maria

Phượng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

30

Maria

Lính

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

31

Maria

Thản

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

32

Đaminh

Thành

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

33

Giuse

Trân

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

34

Giuse

Đỉnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

35

Đaminh

Pho

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

36

Phanxicô

Lợi

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

37

Đaminh

Doanh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

38

Giuse

Ngạn

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Cha Giuse

Hiếu

Tần Nhẫn

Nhà xứ

2

Micae

Khu

Tần Nhẫn

Nhà xứ

3

Micae

Quyền

Tần Nhẫn

Nhà xứ

4

Micae

Chủ

Tần Nhẫn

Nhà xứ

5

Micae

Nhi

Tần Nhẫn

Nhà xứ

6

Micae

Nền

Tần Nhẫn

Nhà xứ

7

Micae

Nên

Tần Nhẫn

Nhà xứ

8

Micae

Huyên

Tần Nhẫn

Nhà xứ

9

Micae

Bẩy

Tần Nhẫn

Nhà xứ

10

Micae

Hợi

Tần Nhẫn

Nhà xứ

11

Maria

Mười

Tần Nhẫn

Nhà xứ

12

Maria

Thoan

Tần Nhẫn

Nhà xứ

13

Maria

Lấn

Tần Nhẫn

Nhà xứ

14

Maria

Thúy

Tần Nhẫn

Nhà xứ

15

Maria

Bi

Tần Nhẫn

Nhà xứ

16

Micae

Tiến

Tần Nhẫn

Nhà xứ

17

Micae

Hiền

Tần Nhẫn

Nhà xứ

18

Micae

Lịch

Tần Nhẫn

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Toàn

Trà Vy

Nhà xứ

2

Giuse

Xuân

Trà Vy

Nhà xứ

3

Giuse

Hình

Trà Vy

Nhà xứ

4

Giuse

Thuận

Trà Vy

Nhà xứ

5

Giuse

Tùng

Trà Vy

Nhà xứ

6

Giuse

Thoán

Trà Vy

Nhà xứ

7

Giuse

Hiệu

Trà Vy

Nhà xứ

8

Maria

Hằng

Trà Vy

Nhà xứ

9

Maria

Trà Vy

Nhà xứ

10

Maria

Lan

Trà Vy

Nhà xứ

11

Maria

Khiêm

Trà Vy

Nhà xứ

12

Maria

Trường

Trà Vy

Nhà xứ

13

Giuse

Oanh

Trà Vy

Nhà xứ

14

Giuse

Công

Trà Vy

Nhà xứ

15

Maria

Tín

Trà Vy

Nhà xứ

16

Maria

Thêu

Trà Vy

Nhà xứ

17

Giuse

Nhật

Trà Vy

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm