Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2019 - 10:2 - Lượt xem 797

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, thứ Ba ngày 12/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức của quý ÔBACE từ các Giáo xứ Đan Chàng, Đồng Quan, Hạ Lễ, Thân Thượng và Truyền Tin.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô Vũ Văn

Đáo

Đan Chàng

Bích Đông

2

Phê-rô Nguyễn Văn

Quang

Đan Chàng

Bích Đông

3

Phê-rô Nguyễn Văn

Tuyến

Đan Chàng

Bích Đông

4

Phê-rô Vũ Văn

Công

Đan Chàng

Bích Đông

5

Phê-rô Nguyễn Văn

Phan

Đan Chàng

Bích Đông

6

Phê-rô Nguyễn Văn

Quy

Đan Chàng

Bích Đông

7

Phê-rô

Sang

Đan Chàng

Bích Đông

8

Phê-rô

Hưng

Đan Chàng

Bích Đông

9

Phê-rô

Hân

Đan Chàng

Bích Đông

10

Phê-rô

Hiến

Đan Chàng

Bích Đông

11

Giuse

Thinh

Đan Chàng

Nhà Xứ

12

Đaminh

Đạt

Đan Chàng

Nhà Xứ

13

Đaminh

Khơi

Đan Chàng

Nhà Xứ

14

Đaminh

Sáu

Đan Chàng

Nhà Xứ

15

Đaminh

Vương

Đan Chàng

Nhà Xứ

16

Đaminh

Khoa

Đan Chàng

Nhà Xứ

17

Đaminh

Bình

Đan Chàng

Nhà Xứ

18

Đaminh

Trương

Đan Chàng

Nhà Xứ

19

Đaminh

Phương

Đan Chàng

Nhà Xứ

20

Đaminh

Vĩnh

Đan Chàng

Nhà Xứ

21

Đaminh

Từ

Đan Chàng

Nhà Xứ

22

Đaminh

Hiến

Đan Chàng

Nhà Xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Anh

Đồng Quan

Kinh Nhuế

2

Phê-rô

Hùng

Đồng Quan

Kinh Nhuế

3

Phê-rô

Chế

Đồng Quan

Kinh Nhuế

4

Phê-rô

Tái

Đồng Quan

Đồng Vân

5

Phê-rô

Hoành

Đồng Quan

Đồng Vân

6

Phê-rô

Khâm

Đồng Quan

Đồng Vân

7

Maria

Đồng Quan

Đồng Vân

8

Maria

Mừng

Đồng Quan

Đồng Vân

9

Maria

Lữ

Đồng Quan

Đồng Vân

10

Maria

Bang

Đồng Quan

Đồng Vân

11

Maria

Nhỡi

Đồng Quan

Đồng Vân

12

Maria

Chuân

Đồng Quan

Đồng Vân

13

Maria

Nhu

Đồng Quan

Đồng Vân

14

Maria

Thắm

Đồng Quan

Đồng Vân

15

Maria Trần Thị

Nhiệm

Đồng Quan

Đồng Vân

16

Maria

Doan

Đồng Quan

Đồng Vân

17

Maria

Quy

Đồng Quan

Đồng Vân

18

Maria

Dung

Đồng Quan

Đồng Vân

19

Vinh-sơn Phạm Văn

Đức

Đồng Quan

Việt Hưng

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Hòa

Hạ Lễ

Nhà Xứ

2

Giuse

Tuấn

Hạ Lễ

Nhà Xứ

3

Giuse

Bàng

Hạ Lễ

Nhà Xứ

4

Giuse

Chiến

Hạ Lễ

Nhà Xứ

5

Maria

Huyền

Hạ Lễ

Nhà Xứ

6

Maria

Hiền

Hạ Lễ

Nhà Xứ

7

Giuse

Viên

Hạ Lễ

Nhà Xứ

8

Giuse

Nghiệp

Hạ Lễ

Nhà Xứ

9

Đamnh

Phinh

Hạ Lễ

Khê Than

10

Đamnh

Quý

Hạ Lễ

Khê Than

11

Đamnh

Tuyền

Hạ Lễ

Khê Than

12

Maria

Làn

Hạ Lễ

Khê Than

13

Đamnh

Bình

Hạ Lễ

Khê Than

14

Maria

Hợi

Hạ Lễ

Khê Than

15

Maria

Mến

Hạ Lễ

Khê Than

16

Maria

Diện

Hạ Lễ

Khê Than

17

Maria

Đang

Hạ Lễ

Khê Than

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan B. Nguyễn Văn

Tuấn

Thân Thượng

Thọ Sở

2

Gioan B. Lê Văn 

Quyết

Thân Thượng

Thọ Sở

3

Gioan B. Lê Văn 

Rục

Thân Thượng

Thọ Sở

4

Gioan B. Đặng Hữu

Thoảng

Thân Thượng

Thọ Sở

5

Gioan B. Nguyễn Văn

Thân

Thân Thượng

Thọ Sở

6

Gioan B. Nguyễn Văn

Trí

Thân Thượng

Thọ Sở

7

Gioan B. Nguyễn Văn

Đối

Thân Thượng

Thọ Sở

8

Gioan B. Nguyễn Văn

Huyến

Thân Thượng

Thọ Sở

9

Gioan B. Nguyễn Văn

Giao

Thân Thượng

Thọ Sở

10

Maria Đặng Thị

Xuân

Thân Thượng

Thọ Sở

11

Maria Lê Thị

Màu

Thân Thượng

Thọ Sở

12

Maria Nguyễn Thị

Gấm

Thân Thượng

Thọ Sở

13

Maria Nguyễn Thị

Thanh

Thân Thượng

Thọ Sở

14

Maria Đặng Thị

Vững

Thân Thượng

Thọ Sở

15

Gioan B. Lê Xuân

Huynh

Thân Thượng

Thọ Sở

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Đặng

Bái

Truyền Tin

Nhà xứ

2

Giuse Trần

Giám

Truyền Tin

Nhà xứ

3

Giuse

Roanh

Truyền Tin

Nhà xứ

4

Giuse Mai

Hoạt

Truyền Tin

Nhà xứ

5

Giuse

Toàn

Truyền Tin

Luật Nội

6

Giuse

Quyên

Truyền Tin

Nhà xứ

7

Giuse

Huấn

Truyền Tin

Nhà xứ

8

Giuse

Đàn

Truyền Tin

Nhà xứ

9

Maria

Ngọt

Truyền Tin

Nhà xứ

10

Maria

Khánh

Truyền Tin

Nhà xứ

11

Maria

Bích

Truyền Tin

Nhà xứ

12

Giuse

Hưu

Truyền Tin

Nhà xứ

13

Giuse

Tấn

Truyền Tin

Nhà xứ

14

Giuse

Phuê

Truyền Tin

Nhà xứ

15

Giuse

Tín

Truyền Tin

Nhà xứ

16

Maria

Dịc

Truyền Tin

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm