Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2019 - 10:3 - Lượt xem 675

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 10/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm hôm nay, Chúa Nhật ngày 10/11/2019, có sự tham gia đóng góp công sức từ các Giáo xứ An Vỹ, Đồng Quan, Hữu Tiệm, Thân Thượng và Truyền Tin.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn

Tính

An Vỹ

Nhà xứ

2

Vinh-sơn

Tuấn 

An Vỹ

Nhà xứ

3

Vinh-sơn

Tuân

An Vỹ

Nhà xứ

4

Vinh-sơn

Thắng

An Vỹ

Nhà xứ

5

Maria

Nhẫn

An Vỹ

Nhà xứ

6

Maria

Thuyết

An Vỹ

Nhà xứ

7

Maria

Năm

An Vỹ

Nhà xứ

8

Maria

Công

An Vỹ

Nhà xứ

9

Maria

Thắm

An Vỹ

Nhà xứ

10

Maria

Ngân

An Vỹ

Nhà xứ

11

Phanxicô

An Vỹ

Nhà xứ

12

Maria

Suy

An Vỹ

Nhà xứ

13

Maria

Ngân

An Vỹ

Nhà xứ

14

Têrêsa

Nhạn

An Vỹ

An Cảnh

15

Vinh-sơn

Huy

An Vỹ

Nhà xứ

16

Phêrô

An Vỹ

Nhà xứ

17

Phêrô

Bính

An Vỹ

Nhà xứ

18

Phêrô

Hòa

An Vỹ

Nhà xứ

19

Phêrô

Thành

An Vỹ

Nhà xứ

20

Phêrô

Toán

An Vỹ

Nhà xứ

21

Anna

Lành

An Vỹ

Nhà xứ

22

Maria

Phượng

An Vỹ

Nhà xứ

23

Têrêsa

Liến

An Vỹ

Nhà xứ

24

Têrêsa

Yến

An Vỹ

Nhà xứ

25

Têrêsa

Tuất

An Vỹ

Nhà xứ

26

Phêrô

Tân

An Vỹ

Nhà xứ

27

Phêrô

Hậu

An Vỹ

Nhà xứ

28

Phêrô

Đạt

An Vỹ

Hoàng Trạch

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Khắng

Đồng Quan

Nhà xứ

2

Đaminh

Hữu

Đồng Quan

Nhà xứ

3

Giuse

Vinh

Đồng Quan

Nhà xứ

4

Maria

Sáng

Đồng Quan

Nhà xứ

5

Giuse

Thoan

Đồng Quan

Nhà xứ

6

Maria

Chính

Đồng Quan

Nhà xứ

7

Maria

Hằng

Đồng Quan

Nhà xứ

8

Maria

Len

Đồng Quan

Nhà xứ

9

Đaminh

Kiêm

Đồng Quan

Nhà xứ

10

Giuse

Thế

Đồng Quan

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Ông Gioakim

Đăng

Hữu Tiệm

Nhà xứ

2

Ông Gioakim

Tuyến

Hữu Tiệm

Nhà xứ

3

Ông Gioakim

Văn

Hữu Tiệm

Nhà xứ

4

Ông Gioakim

Thuyết

Hữu Tiệm

Nhà xứ

5

Ông Gioakim

Đưc

Hữu Tiệm

Nhà xứ

6

Ông Gioakim

Rinh

Hữu Tiệm

Nhà xứ

7

Ông Gioakim

Tuyện

Hữu Tiệm

Nhà xứ

8

Ông Gioakim

Phúc

Hữu Tiệm

Nhà xứ

9

Ông Gioakim

Toản

Hữu Tiệm

Nhà xứ

10

Bà Anna

Thơm

Hữu Tiệm

Nhà xứ

11

Bà Anna

Nụ

Hữu Tiệm

Nhà xứ

12

Bà Anna

Xem

Hữu Tiệm

Nhà xứ

13

Bà Anna

Thành

Hữu Tiệm

Nhà xứ

14

Bà Anna

Ngoãn

Hữu Tiệm

Nhà xứ

15

Bà Anna

Hữu Tiệm

Nhà xứ

16

Bà Anna

Nhâm

Hữu Tiệm

Nhà xứ

17

Ông Gioakim

Hiển

Hữu Tiệm

Nhà xứ

18

Bà Anna

Liễu

Hữu Tiệm

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Tôma Tần Văn

Mạnh

Thân Thượng

Hanh Cù

2

Tôma Phạm Văn

Ngữ

Thân Thượng

Hanh Cù

3

Tôma Phạm Văn

Công

Thân Thượng

Hanh Cù

4

Tôma

Hòa

Thân Thượng

Hanh Cù

5

Tôma

Thưc

Thân Thượng

Hanh Cù

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô 

Trung

Truyền Tin

Nhà xứ

2

Đaminh

Viết

Truyền Tin

Nhà xứ

3

Giuse

Truyền Tin

Nhà xứ

4

Giuse

Vàn

Truyền Tin

Nhà xứ

5

Đaminh

Chính

Truyền Tin

Nhà xứ

6

Giuse

Nam

Truyền Tin

Nhà xứ

7

Phan-xi-cô

Toàn

Truyền Tin

Luật Nội

8

Giuse

Thiều

Truyền Tin

Nhà xứ

9

Giuse

Truyền Tin

Nhà xứ

10

Giuse Nguyễn Văn

Sỹ

Truyền Tin

Nhà xứ

11

Giuse

Hâu

Truyền Tin

Nhà xứ

12

Maria

Nở

Truyền Tin

Nhà xứ

13

Maria Mai Thị

Dâng

Truyền Tin

Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Hiển

Truyền Tin

Nhà xứ

15

Maria Đặng Thị

Nhung

Truyền Tin

Nhà xứ

16

Giuse Đinh Văn

Hướng

Truyền Tin

Nhà xứ

17

Maria Đặng Thị

Tỵ

Truyền Tin

Nhà xứ

18

Giuse Đinh Văn

Thành

Truyền Tin

Nhà xứ

19

Maria Mai Thị

Hiền

Truyền Tin

Nhà xứ

20

Giuse Trần

Giám

Truyền Tin

Nhà xứ

21

Giuse Đặng

Tín

Truyền Tin

Nhà xứ

22

Maria Mai Thị

Chiêm

Truyền Tin

Nhà xứ

23

Giuse Nguyễn Văn

Đoán

Truyền Tin

Nhà xứ

24

Maria Phạm Thị

Dực 

Truyền Tin

Nhà xứ

25

Maria

Dịu

Truyền Tin

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm