Danh mục bài viết

Cập nhật 29/10/2019 - 18:7 - Lượt xem 1073

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 28/10/2019

Trong ngày 28/10/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào cộng đoàn từ các Giáo xứ Cát Đàm, Chính Toà và Nghĩa Chính đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Văn

Long

 Cát Đàm

 Nhà xứ

2

Vinhsơn Quách Văn

Long

 Cát Đàm

 Nhà xứ

3

Giuse Đoàn Văn

Văn

 Cát Đàm

 Nhà xứ

4

Giuse Quách Đình

 Tỉnh

 Cát Đàm

 Nhà xứ

5

Vinhsơn Quách Đình

Hải

 Cát Đàm

 Nhà xứ

6

Vinhsơn Quách Văn

Huấn

 Cát Đàm

 Nhà xứ

7

Vinhsơn Quách Văn 

Lợi

 Cát Đàm

 Nhà xứ

8

Vinhsơn Quách Văn

Toàn

 Cát Đàm

 Nhà xứ

9

Vinhsơn Đỗ Đình

Sơn

 Cát Đàm

 Nhà xứ

10

Đaminh Quách Văn 

Tịnh

 Cát Đàm

 Nhà xứ

11

Vinhsơn Bùi Văn

Ty

 Cát Đàm

 Nhà xứ

12

Maria Quách Thị

 Lan (Thuấn)

 Cát Đàm

 Nhà xứ

13

Maria Quách Thị

Duyên (Đông)

 Cát Đàm

 Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Hương (Mạnh)

 Cát Đàm

 Nhà xứ

15

Giuse La Văn

 Cát Đàm

 Nhà xứ

16

Giuse Nguyễn Văn

Phú

 Cát Đàm

 Nhà xứ

17

Giuse Quách Đình

Quân

 Cát Đàm

 Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Anna Nguyễn Thị

 Đào

Chính Tòa

Đồng Đức

2

Phêrô Đoàn Mạnh

 Tuyến

Chính Tòa

Đồng Đức

3

Phêrô Trần Văn

Tiến

Chính Tòa

Đồng Đức

4

Thomas Phạm Văn 

Thuần

Chính Tòa

Nhà xứ

5

Giêrônimô Phạm Ngọc

Đức

Chính Tòa

Nhà xứ

6

Giuse Phạm Văn

 Khang

Chính Tòa

Nhà xứ

7

Giuse Nguyễn Văn

 Định

Chính Tòa

Nhà xứ

8

Têrêsa Nguyễn Thị

Miền

Chính Tòa

Nhà xứ

9

Têrêsa Trương Thị

Nhung

Chính Tòa

Nhà xứ

10

Anna Trần Thị 

Chung

Chính Tòa

Nhà xứ

11

Maria Nguyễn Thị

Duyên

Chính Tòa

Nhà xứ

12

Maria Lại Thị 

Đào

Chính Tòa

Nhà xứ

13

Giuse Hoàng Ngọc

Chính Tòa

Nhà xứ

14

Têrêsa Vũ Thị

Hải

Chính Tòa

Nhà xứ

15

Maria Quách Thị 

Thắm

Chính Tòa

Nhà xứ

16

Vinhsơn Phạm Văn

Sơn

Chính Tòa

Nhà xứ

17

Vinhsơn Ngô Văn

Toản

Chính Tòa

Nhà xứ

18

Maria Trương Thị

 Tin

Chính Tòa

Nhà xứ

19

Giuse Trương Văn

Kính

Chính Tòa

Nhà xứ

20

Phalô Nguyễn Văn

 Tùng

Chính Tòa

Nhà xứ

21

Giuse Trương Văn

Trọng

Chính Tòa

Nhà xứ

22

Maria Hà Thị

Hồng

Chính Tòa

Nhà xứ

23

Maria Lương Thị

Quy

Chính Tòa

Nhà xứ

24

Giêrônimô Phạm Văn

Ngư

Chính Tòa

Nhà xứ

25

Antôn Nguyễn Ngọc

Ngữ

Chính Tòa

Đại Hội

26

Antôn Lý Khắc

Niệm

Chính Tòa

Đại Hội

27

Phêrô Trần Văn 

Đông

Chính Tòa

Đại Hội

28

Antôn Lý Văn

 Trì

Chính Tòa

Đại Hội

29

Antôn Bùi Văn

Chiến

Chính Tòa

Đại Hội

30

Antôn Ngô Văn

Tuân

Chính Tòa

Đại Hội

31

Maria Quách Thị 

Quy

Chính Tòa

Đại Hội

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Trần Văn

Hoàng

Nghĩa Chính

Phú Lễ

2

Đaminh Nguyễn Văn

Mai

Nghĩa Chính

Phú Lễ

3

Đaminh Nguyễn Văn

Huy

Nghĩa Chính

Phú Lễ

4

Đaminh Nguyễn Văn

Hiệu

Nghĩa Chính

Phú Lễ

5

Đaminh Phạm Văn

Điệu

Nghĩa Chính

Phú Lễ

6

Maria Nguyễn Thị 

Vân

Nghĩa Chính

Phú Lễ

7

Đaminh Trần Văn

Ngọc

Nghĩa Chính

Phú Lễ

8

Đaminh Nguyễn Văn

Tùng

Nghĩa Chính

Phú Lễ

9

Đaminh Trần Văn

Bốn

Nghĩa Chính

Phú Lễ

10

Đaminh Phạm Văn

Thạo

Nghĩa Chính

Phú Lễ

11

Đaminh Trần Văn

Vụ

Nghĩa Chính

Phú Lễ

12

Đaminh Phạm Văn

Bội

Nghĩa Chính

Phú Lễ

13

Đaminh Trần Văn

Thiểm

Nghĩa Chính

Phú Lễ

14

Đaminh Trần Văn

Khuê

Nghĩa Chính

Phú Lễ

15

Đaminh Trần Văn 

Tuyến

Nghĩa Chính

Phú Lễ

16

Đaminh Trần Văn 

 Hiển

Nghĩa Chính

Phú Lễ

17

Đaminh Nguyễn Văn

Phiến

Nghĩa Chính

Phú Lễ

18

Thầy Antôn Trần Thế

 Vũ

Dòng Gioan Tẩy Giả

Phú Lễ

19

Thầy Phanxicô Nguyễn Hữu 

Lộc

Dòng Gioan Tẩy Giả

Phú Lễ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm