Danh mục bài viết

Cập nhật 28/10/2019 - 17:3 - Lượt xem 1173

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 27/10/2019

Tại công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm, ngày 27/10/2019, giáo dân từ các Giáo xứ Gia Lạc, Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến hiệp lòng hiệp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô Vũ Văn

Khoan

Gia Lạc

Phú Hậu

2

Giuse Trần Quang

Nguyện

Gia Lạc

Phú Hậu

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Đức

Quy

Nghĩa Chính

Trung Hòa

2

Phanxicô Đặng văn

Khuông

Nghĩa Chính

Trung Hòa

3

Phanxicô Nguyễn Văn

Vương

Nghĩa Chính

Trung Hòa

4

Phanxicô Nguyễn Văn

Ba

Nghĩa Chính

Trung Hòa

5

Maria Nguyễn Thị

Chiến

Nghĩa Chính

Trung Hòa

6

Anna Dương Thị

Chín

Nghĩa Chính

Trung Hòa

7

Maria Nguyễn Thị

Tuyên

Nghĩa Chính

Trung Hòa

8

Micae Phạm Văn

Viện

Nghĩa Chính

Nhà xứ

9

Micae Phạm Văn

Lâm

Nghĩa Chính

Nhà xứ

10

Maria Nguyễn Thị

Thủy

Nghĩa Chính

Nhà xứ

11

Giuse Nguyễn Đức

Tịnh

Nghĩa Chính

Nhà xứ

12

Giuse Nguyễn Văn

Cầu

Nghĩa Chính

Nhà xứ

13

Maria Nguyễn Thị

Lanh

Nghĩa Chính

Nhà xứ

14

Vinhsơn Nguyễn Văn

Anh

Nghĩa Chính

Thượng Điền

15

Vinhsơn Nguyễn Văn

Vinh

Nghĩa Chính

Thượng Điền

16

Vinhsơn Nguyễn Văn

Phước

Nghĩa Chính

Thượng Điền

17

Vinhsơn Nguyễn Văn

Tứ

Nghĩa Chính

Thượng Điền

18

Vinhsơn Nguyễn Văn

Lộc

Nghĩa Chính

Thượng Điền

19

Vinhsơn Nguyễn Văn

Khấn

Nghĩa Chính

Thượng Điền

20

Vinhsơn Nguyễn Văn

Nghĩa Chính

Thượng Điền

21

Vinhsơn Nguyễn Văn

Hoàn

Nghĩa Chính

Thượng Điền

22

Vinhsơn Nguyễn Văn

Tiến

Nghĩa Chính

Thượng Điền

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinhsơn Phạm Đình

Kiều

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

2

Vinhsơn Phạm Đình

Chế

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

3

Đaminh Phạm Văn

Khang

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

4

Đaminh Nguyễn Đức

Định

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

5

Vinhsơn Nguyễn Tiến

Lượng

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

6

Phêrô Nguyễn Đức 

Khoan 

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

7

Đaminh Nguyễn Đình

Tuyển

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

8

Giuse Đoàn Văn

Ngự

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

9

Giuse Trần Văn

Đức

Nguyệt Lãng

Thanh Bản

10

Gioak Trần Văn

Phong

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

11

Gioak Nguyễn Văn

Khánh

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

12

Gioak Trần Văn

Thủy

Nguyệt Lãng

Nhà Xứ

 

BXD-ĐCVTT
 
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm