Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 10:29 - Lượt xem 1099

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 18/10/2019

Ngày 18/10/2019, tại công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm, quý ÔBACE từ các Giáo xứ An Châu, Bồng Tiên và Trung Thành tiếp tục đóng góp công sức của mình để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Giuse Trần Văn 

Cầu

An Châu

2

Giuse Trần Văn 

Chiến

An Châu

3

Đaminh Trần Văn 

Chức

An Châu

4

Anna Trần Thị 

Đề

An Châu

5

Giuse Trần Văn

Điềm

An Châu

6

Giuse Trần Văn 

Điển

An Châu

7

Giuse Trần Văn 

Đinh

An Châu

8

Giuse Trần Trọng

Đinh

An Châu

9

Giuse Trần Văn

Đương

An Châu

10

Đaminh Trần Văn 

Hân

An Châu

11

Đaminh Trần Văn

Huân

An Châu

12

Anna Trần Thị 

Lơn

An Châu

13

Giuse Trần Văn 

An Châu

14

Maria Trần Thị

An Châu

15

Maria Trần Thị

Nhơn

An Châu

16

Đaminh Trần Văn

Tám

An Châu

17

Giuse Trần Văn

Thành

An Châu

18

Giuse Trần Văn

Thượng

An Châu

19

Đaminh Trần Văn

Tôn

An Châu

20

Anna Trần Thị 

Vẻ

An Châu

21

Đaminh Trần Văn

Việt

An Châu

22

Giuse Trần Công

Vụ

An Châu

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Giuse Trần Văn

Ánh

Bồng Tiên

2

Giuse Trần Văn

Bảo

Bồng Tiên

3

Giuse Trần Văn

Chấn

Bồng Tiên

4

Giuse Trần Văn

Chi

Bồng Tiên

5

Giuse Trần Văn

Đăng

Bồng Tiên

6

Giuse Trần Văn

Đạo

Bồng Tiên

7

Giuse Trần Văn

Đoàn

Bồng Tiên

8

Giuse Trần Văn

Đức

Bồng Tiên

9

Giuse Trần Văn

Gia

Bồng Tiên

10

Giuse Trần Văn

Hộ

Bồng Tiên

11

Giuse Trần Văn

Hòa

Bồng Tiên

12

Maria Trần Thị 

Hoàn

Bồng Tiên

13

Maria Trần Thị 

Huê

Bồng Tiên

14

Giuse Trần Văn

Hùng

Bồng Tiên

15

Maria Trần Thị 

Hương

Bồng Tiên

16

Giuse Trần Văn

Hường

Bồng Tiên

17

Đaminh Trần Văn 

Hưởng

Bồng Tiên

18

Giuse Trần Văn

Khi

Bồng Tiên

19

Giuse Trần Văn

Khương

Bồng Tiên

20

Maria Trần Thị

Nghĩa

Bồng Tiên

21

Giuse Trần Văn

Phúc

Bồng Tiên

22

Giuse Trần Văn

Sinh

Bồng Tiên

23

Maria Trần Thị 

Sở

Bồng Tiên

24

Giuse Trần Văn

Tác

Bồng Tiên

25

Đaminh Trần Văn 

Thăng

Bồng Tiên

26

Giuse Trần Văn

Thiệu

Bồng Tiên

27

Đaminh Trần Văn 

Thương

Bồng Tiên

28

Giuse Trần Văn

Tôn

Bồng Tiên

29

Giuse Trần Văn

Triết

Bồng Tiên

30

Maria Trần Thị 

Trưởng

Bồng Tiên

31

Đaminh Trần Xuân

Truyền A

Bồng Tiên

32

Giuse Trần Văn

Truyền B

Bồng Tiên

33

Giuse Trần Văn

Tự

Bồng Tiên

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Gioakim Trần Văn

Ân

Trung Thành

2

Phêrô Trần Văn 

Đình

Trung Thành

3

Đaminh Trần Văn

Dương

Trung Thành

4

Gioakim Trần Văn

Giám

Trung Thành

5

Maria Trần Thị

Hảo

Trung Thành

6

Giuse Trần Văn

Hùng

Trung Thành

7

Đaminh Trần Văn

Khang

Trung Thành

8

Giuse Trần Văn

Lăng

Trung Thành

9

Giuse Trần Văn

Liêu

Trung Thành

10

Giuse Trần Văn

Lương

Trung Thành

11

Maria Trần Thị

Lưỡng

Trung Thành

12

Đaminh Trần Văn

Luyến

Trung Thành

13

Đaminh Trần Văn

Miện

Trung Thành

14

Đaminh Trần Văn

Minh

Trung Thành

15

Maria Trần Thị

Ngoãn

Trung Thành

16

Đaminh Trần Văn

Quận

Trung Thành

17

Maria Trần Thị

Rậu

Trung Thành

18

Đaminh Trần Văn

Sai

Trung Thành

19

Đaminh Trần Văn

Thanh

Trung Thành

20

Đaminh Trần Văn

Thủ

Trung Thành

21

Đaminh Trần Văn

Thuấn

Trung Thành

22

Giuse Trần Văn

Thủy

Trung Thành

23

Đaminh Trần Văn

Trực

Trung Thành

24

Đaminh Trần Văn

Trường

Trung Thành

 

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm