Danh mục bài viết

Cập nhật 19/11/2018 - 15:5 - Lượt xem 462

Công trình LCTX: Danh sách công nhân thiện nguyện Giáo xứ Hoàng Xá

TTLCTX - Ngày 01/11/2018, giáo dân thuộc Giáo xứ Hoàng đã đến công trình Lòng Thương Xót An Lạc để tiếp tục đóng góp ngày công cho công trình sớm được hoàn thành.

Sau đây là danh sách các công nhân thiện nguyện Giáo xứ Hoàng Xá:

 

Ngày 23/10/2018:

Buổi sáng:

  1. Đaminh Vũ Đức Hữu
  2. Đaminh Phạm Văn Hải
  3. Đaminh Nguyễn Văn Tân
  4. Đaminh Trần Văn Đài
  5. Đaminh Phạm Văn Bổn
  6. Đaminh Phạm Văn Lập
  7. Giuse Phạm Văn Thập
  8. Giuse Phạm Duy Binh
  9. Giuse Lưu Van Phú
  10. Giuse Phạm Văn Thênh
  11. Giuse Phạm Văn Quyển
  12. Giuse Phạm Văn Vệ
  13. Giuse Nguyễn Ngọc Lân
  14. Giuse Phạm Ngọc Khanh
  15. Giuse Phạm Văn Bình
  16. Giuse Nguyễn Văn Kích
  17. Giuse Trần Văn Khoái
  18. Giuse Nguyễn Văn Viện
  19. Giuse Nguyễn Ngọc Vỹ
  20. Giuse Trần Văn Thiệp
  21. Giuse Nguyễn Văn Tiếp
  22. Giuse Phạm Văn Đắc
  23. Giuse Nguyễn Văn Hiến
  24. Giuse Nguyễn Văn Nhiên
  25. Giuse Nguyễn Văn Đỗ
  26. Giuse Nguyễn Văn Đức
  27. Giuse Vũ Văn Thưởng
  28. Giuse Phạm Văn Miên
  29. Đaminh Trần Văn Thọ
  30. Giuse Phạm Văn Binh
  31. Vinc. Đỗ Văn Hải
  32. Sr. Anna Đào Thị Hòa
  33. Sr. Matta Hoàng Thị Hạt
  34. Sr. Maria Nguyễn Thị Thắm
  35. Maria Vũ Thị Huyền
  36. Maria Phạm Thị Châm
  37. Maria Phạm Thị Sao
  38. Maria Phạm Thị Huế
  39. Maria Phạm Thị Ngần
  40. Maria Nguyễn Thị Ngượi
  41. Maria Phạm Thị Lừng

 

Buổi chiều: 

  1. Đaminh Vũ Đức Hữu
  2. Đaminh Trần Văn Hưởng
  3. Đaminh Phạm Quốc Hưng
  4. Đaminh Nguyễn Văn Cung
  5. Đaminh Nguyễn Văn Tân
  6. Đaminh Phạm Văn Lập
  7. Đaminh Vũ Văn Diệm
  8. Giuse Vũ Văn Tiếp
  9. Giuse Phạm Văn Thênh
  10. Giuse Nguyễn Văn Nhiên
  11. Giuse Phạm Văn Kiều
  12. Giuse Phạm Văn Ngũ
  13. Giuse Nguyễn Văn thiệm
  14. Giuse Nguyễn Văn kích
  15. Giuse Phạm Văn Hiểu
  16. Giuse Phạm Ngọc Khanh
  17. Giuse Phạm Văn Miên
  18. Đaminh Trần Văn Thọ
  19. Giuse Phạm Hải Đăng
  20. Giuse Phạm Văn Quyển
  21. Giuse Nguyễn Văn Hiến
  22. Sr.Anna Đào Thị Hòa
  23. Sr.Maria Nguyễn Thị Thắm
  24. Maria Nguyễn Thị Ngượi
  25. Maria Nguyễn Thị Dung
  26. Maria Phạm Thị Mưa
  27. Maria Phạm Thị Lừng

 

Ngày 24/10/2018:

Buổi sáng:

  1. Đaminh Nguyễn Văn Cung
  2. Đaminh Phạm Quốc Hưng
  3. Đaminh Trần Văn Hưởng
  4. Đaminh Vũ Đức Hữu
  5. Đaminh Nguyễn Văn Tân
  6. Đaminh Trần Văn Viết
  7. Đaminh Phạm Văn Lập
  8. Đaminh Trần Văn Thọ
  9. Giuse Phạm Văn Sách
  10. Giuse Nguyễn Văn Nhiên
  11. Giuse Vũ văn Thưởng
  12. Giuse Phạm Tất Thắng
  13. Giuse Phạm Văn Toàn
  14. Giuse Nguyễn Văn Toàn
  15. Đamnh Phạm Văn Xuyến
  16. Giuse Phạm Văn Miên
  17. Giuse Phạm Văn Thế
  18. Giuse Phạm Văn Đắc
  19. Giuse Nguyễn văn Kích
  20. Giuse Phạm Văn Hiểu
  21. Giuse Vũ Văn Tiếp
  22. Giuse Nguyễn Văn Tán
  23. Giuse Nguyễn Văn Thành
  24. Giuse Phạm Văn Kiều
  25. Giuse Phạm Duy Binh
  26. Giuse Phạm Văn Binh
  27. Giuse Phạm Văn Khanh
  28. Giuse Phạm Văn Trưởng
  29. Giuse Phạm Văn Công
  30. Giuse Nguyễn Văn Thiệm
  31. Giuse Nguyễn Văn Thái
  32. Giuse Nguyễn Văn Đỗ
  33. Giuse Phạm Văn Khơi
  34. Giuse Phạm Văn Quyền
  35. Giuse Nguyễn Văn Lân
  36. Giuse Nguyễn Huy Hoàn
  37. Giuse Nguyễn Văn Hiến
  38. Đaminh Nguyễn Văn Kình
  39. Đaminh Nguyễn Văn Cường
  40. Đaminh Trần Văn Quy
  41. Giuse Phạm Hải Đăng
  42. Giuse Nguyễn Văn Chỉnh
  43. Giuse Lưu Văn Phú
  44. Giuse Nguyễn Văn Viện
  45. Giuse Nguyễn Văn Quyến
  46. Giuse Phạm Quang Thập
  47. Giuse Phạm Văn Tiệm
  48. Giuse Phạm Văn Thược
  49. Giuse Phạm Văn Bình
  50. Giuse Phạm Văn Vệ
  51. Sr.Anna Đào Thị Hòa
  52. Sr.Maria Nguyễn Thị Thắm
  53. Maria Vũ Thị Bảy
  54. Maria Vũ Thị Tuyết
  55. Maria Nguyễn Thị Ngượi
  56. Maria Vũ Thị Huyền
  57. Maria Phạm Thị Mỵ (Toàn)
  58. Maria Nguyễn Thị Dung
  59. Maria Phạm Thị Dung
  60. Maria Phạm Thị Sao
  61. Maria Phạm Thị Quất
  62. Maria Phạm Thị Huế
  63. Maria Phạm Thị Mưa
  64. Maria Vũ Thị Vang
  65. Maria Phạm Thị Ngát (Cước)
  66. Maria Phạm Thị Lừng
  67. Rôsa Trần Thị Rựa
  68. Maria Nguyễn Thị Nhẫn
  69. Maria Phạm Thị Thuận
  70. Maria Phạm Thị Rược

 

Buổi chiều:

  1. Đaminh Nguyễn Văn Tân
  2. Đaminh Vũ Đức Hữu
  3. Giuse Nguyễn Văn Kích
  4. Giuse Phạm Văn khanh

 

Ngày 25/10/2018:

Buổi sáng:

Họ nhà xứ:

  1. Đaminh Trần Văn Thọ
  2. Đaminh Nguyễn Văn Tân
  3. Đaminh Vũ Đức Hữu
  4. Đaminh Nguyễn Văn Cung
  5. Đaminh Phạm Văn Lập
  6. Giuse Phạm Văn Sách
  7. Giuse Phạm Văn Khanh
  8. Giuse Nguyễn Văn Kích
  9. Giuse Nguyễn Văn Hiến
  10. Giuse Phạm Văn Toàn
  11. Giuse Lưu Văn Phú
  12. Giuse Phạm Văn Đắc
  13. Giuse Phạm Văn Miên
  14. Giuse Nguyễn Văn Chỉnh
  15. Giuse Nguyễn văn Nhiên
  16.  

Họ An Lão: 

  1. Gioan Nguyễn Đình Văn
  2. Gioan Nguyễn Văn Tặng
  3. Gioan Nguyễn Văn Liệu
  4. Gioan Trịnh Văn Tấn
  5. Gioan Nguyễn Văn Lâm
  6. Gioan Nguyễn văn Thiết
  7. Gioan Nguyễn Văn Vơn
  8. Gioan Nguyễn Văn Hiệt
  9. Gioan Nguyễn Văn Cường
  10. Gioan Nguyễn Văn Thủ
  11. Gioan Nguyễn Văn thức
  12. Gioan Nguyễn văn Sức
  13. Giuse Trần Văn Diện
  14. Maria Nguyễn Thị Thật
  15. Maria Nguyễn Thị Thiên
  16. Maria Nguyễn Thị Nhâm
  17. Maria Nguyễn Thị Len
  18. Maria Nguyễn Thị Thơ
  19. Maria Vũ Thị Chín

 

Buổi Chiều:

Họ nhà xứ:

  1. Đaminh Trần Văn Thọ
  2. Đaminh Nguyễn Văn Tân
  3. Đaminh Vũ Đức Hữu
  4. Đaminh Nguyễn Văn Cung
  5. Đaminh Phạm Văn Lập
  6. Giuse Phạm Văn Sách
  7. Giuse Phạm Văn Khanh
  8. Giuse Nguyễn Văn Kích
  9. Giuse Nguyễn Văn Hiến
  10. Giuse Phạm Văn Toàn
  11. Giuse Lưu Văn Phú
  12. Giuse Phạm Văn Đắc
  13. Giuse Phạm Văn Miên
  14. Đaminh Phạm Văn Xuyến
  15. Giuse Nguyễn văn Nhiên

 

Họ An Lão:

  1. Gioan Nguyễn Đình Văn
  2. Gioan Nguyễn Văn Tặng
  3. Gioan Nguyễn Văn Phan
  4. Gioan Trịnh Văn Tấn
  5. Gioan Nguyễn Văn Lâm
  6. Gioan Nguyễn văn Thiết
  7. Gioan Nguyễn Văn Đề
  8. Gioan Nguyễn Văn Hiệt
  9. Gioan Nguyễn Văn Cường
  10. Gioan Nguyễn Văn Thủ
  11. Gioan Nguyễn Văn thức
  12. Gioan Nguyễn văn Sức
  13. Giuse Trần Văn Diện
  14. Gioan Nguyễn văn Hà
  15. Maria Nguyễn Thị Thật
  16. Maria Nguyễn Thị Thiên
  17. Maria Nguyễn Thị Nhâm
  18. Maria Nguyễn Thị Len
  19. Maria Nguyễn Thị Thơ
  20. Maria Vũ Thị Chín

 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Ban xây dụng TTLCTX


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm