Danh mục bài viết

Cập nhật 7/12/2010 - 9:29 - Lượt xem 1978

Thánh quan DonBosco đến Việt Nam từ 16/1/2010 đến 26/1/2011(Tiếp theo)

Ý nghĩa của sự thánh thiện

 

Thiên Chúa, nguồn mạch sự thánh thiện
Chữ “THÁNH THIỆN” có thể được hiểu cách khác nhau.
Trong Cựu Ước, Sự Thánh Thiện là ưu phẩm chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là THÁNH. “Chỉ có Chúa là Đấng Thánh”, chúng ta công bố trong Kinh Vinh Danh Thánh Lễ, và chúng ta còn lập lại ba lần trong Kinh Sanctus (Thánh), và trong nhiều Kinh Nguyện Thánh Thể khác nhau. Các lời phụng vụ Thánh Thể xuất phát từ Sách Tiên Tri Isaia, trong đó sự mặc khải được mô tả, theo đó Tiên Tri được cho chiêm ngắm, để công bố cho dân chúng, vinh quang uy nghi của Thiên Chúa :
“Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh : hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô : "Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh ! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !" (Is 6, 1-3)
Đang khi trong Cựu Ước sự thánh thiện là phẩm tính chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, tách Ngài khỏi dân chúng; nhờ Chúa Giêsu, sự thánh thiện của Thiên Chúa được tuôn đổ trên tất cả những người tin vào Ngài. Chúng ta không còn quy chiếu về tư tưởng tách biệt, nhưng quy chiếu về tư tưởng hiệp thông.  Vì thế, toàn thể Giáo Hội được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa và tình yêu, toàn thể Giáo Hội được mời gọi tới sự thánh thiện.
Chúa Kitô mời gọi Giáo Hội tới sự thánh thiện qua con đường tình yêu
Trong toàn thể sứ vụ rao giảng của Ngài, Chúa Giêsu dạy con đường tình yêu. Khi được hỏi giới răn nào là giới răn quan trọng nhất, Chúa Giêsu không do dự trả lời :
“Đức Giê-su trả lời : "Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12, 29-31)
Để cắt nghĩa cụ thể hơn cho các môn đệ phải làm gì để yêu mến Thiên Chúa và anh chị em trong đời sống hằng ngày, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ và dân chúng hiện diện các Mối Phúc của Nước Trời (Mt 5, 1-11).
Do đó nhờ thực hành tình yêu chúng ta có thể đạt tới mục tiêu của đời sống chúng ta, đó là sự thánh thiện, đó là chính Thiên Chúa! Chúng ta càng yêu mến nhiều, chúng ta càng bắt chước Thiên Chúa là tình yêu hoàn toàn :
“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 7-8).
Nhờ thủ đắc được lối sống Tin Mừng này, chúng ta sẽ có được niềm vui khi thực hành lời khuyên dạy của Chúa Giêsu : “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).
Chúa Giêsu đã để lại cho toàn thể Giáo Hội nhiệm vụ nên thánh. Chính vì thế Ngài đã dâng hiến sự sống của Ngài, để thánh hoá Giáo Hội, nghĩa là để tất cả những người tin vào Ngài, sẽ đạt được và đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Như vậy các tín hữu được đón nhận vào Nhà Chúa Ba Ngôi trong đó Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần yêu thương nhau từ đời đời và ở đó bây giờ, cùng với Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng được cư ngụ.
Do đó Giáo Hội là thánh! Thánh Phaolô, như chúng ta đã nói, khi suy gẫm về mầu nhiệm này, so sánh sự hiệp thông của các tín hữu với thân thể : nhiệm thể. Nghĩa là : Chúa Kitô, khi chấp nhận chết trên Thập giá, đã kết hiệp Giáo Hội với thân thể Ngài và tạo thành một hữu thể sống động mới, được đầy tràn Thánh Thần, tức là tình yêu.
Tất cả những người thanh tẩy được mời gọi nên thánh
Trong các cộng đoàn Kitô giáo cổ xưa, vì những lý do vừa được nêu lên, phẩm chất “thánh” không chỉ được dành riêng cho ít người tuyển chọn, nhưng cách chung, tất cả những người thanh tẩy đều được kêu gọi nên thánh. Chính vì thế Thánh Phaolô đã chào cộng đoàn Côrinhtô trong Thư thứ nhất của ngài :
 “Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an” (1 Cr 1,1-3).
Thánh Phaolô gọi là thánh tất cả các tín hữu đuợc tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, nhờ hy lễ của Chúa Giêsu, nhưng đồng thời ngài cũng mời gọi họ tiếp tục tiến bước trong tình yêu :
“Thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế ; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1 Tx 4, 1-3).
Làm thế nào kế hoạch tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta được thực hiện? Làm thế nào để tiến bước trên con đường của các thánh? Người ta có thể cống hiến nhiều câu trả lời, nhưng điều căn bản là người ta có thể một lần nữa thực hiện những lời của Thánh Phaolô : Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 2, 5).
 
 
Các Thánh được Giáo Hội tuyên phong là “Chứng nhân đức tin”
Mẹ Giáo Hội, trong sự khôn ngoan của mình, từ lúc khởi đầu đã nghĩ tới cách giúp các tín hưu tiến bước trên con đường tình yêu, không cần phải viết những khảo luận thần học, nhất là phức tạp và không thể tiếp cận đối với người đơn sơ. Trái lại, Giáo Hội hiểu rằng scientia amoris – khoa học tình yêu – không được học trên sách vở, nhưng nhờ bắt chước mẫu gương của các tín hữu, vượt trên tất cả mọi người, đã có được cùng những tình cảm của Chúa Giêsu. Họ là những chứng nhân đức tin mà chúng ta đã nói tới.
Ban đầu, người ta viết các chứng từ tử đạo của các tín hữu, được gọi là Atti và Passioni dei Martiri (Các Hành động và Thương khó của các Tử đạo). Sau thế kỷ thứ ba, người ta viết Tiểu sử các thánh ẩn tu, các thánh giám mục và các tín hữu thánh khác, được đề xuất là những mẫu gương đã đạt được sự thánh thiện. Giáo Hội bắt đầu công bố chính thức và đích thân nêu lên những mẫu gương của đời sống Kitô hữu, được gọi là thánh. Nhiều lần chính những tín hữu đó được đánh động bởi chứng từ của các Kitô hữu vĩ đại đó, nhấn mạnh lý do tại sao họ được Giáo Hội mau chóng nhìn nhận là thánh.
Các thánh được mọi người bắt chước. Họ thâm tín rằng, và ngày nay vẫn còn, sau khi chết, các ngài được vào Nhà Chúa Ba Ngôi, được mau chóng nhận vào sự hiện diện của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Những người chuyển cầu bên Chúa Cha
Chính vì các thánh được gần gũi Chúa Cha, các ngài được cho là những người chuyển cầu quyền thế. Người ta cầu nguyện Thiên Chúa nhờ sự chuyển của các thánh, bởi vì nhờ các ngài là những người đã yêu mến Chúa Giêsu mãnh liệt trong suốt đời sống, Chúa Cha, nhờ Chúa Con (trong Chúa Thánh Thần), chắc chắn không muốn từ chối ơn huệ mà người tín hữu cần đến. Vì được gần gũi như thế, các ngài dễ dàng kể những khao khát hằng nồng và những vấn đề gây âu lo cho các tín hữu trên trần gian. Như vậy sự kết hiệp giữa Giáo Hội lữ hành trên trần gian Giáo Hội trên trời đang chiêm ngắm nhan Thiên Chúa được kiện cường.
Như vậy các Thánh không phải là những người quá cố “nào đó”. Việc cầu nguyện cho những người qua đời, chúng ta đã nói tới trước đây, có ý nghĩa khác. Trong nhiều bảng tên trong các Hang Toại đạo, có ghi : “Tư tuởng cầu nguyện cho những người quá cố là tư tưởng thánh và có giá trị cứu rỗi, nhờ đó họ được tha thứ mọi tội lỗi”, chính vì khi cầu nguyện cho họ, một cách nào đó, người ta muốn làm cho họ được mau chóng gặp gỡ Chúa Cha. Trái lại, việc cầu nguyện hướng tới các thánh là cầu nguyện chuyển cầu, khác – cần phải luôn xác định rõ điều này – khác với việc cầu nguyện thờ phượng, là việc cầu nguyện có thể và phải được dâng lên chỉ một mình Ba Ngôi Cực Thánh.
Chính vì lý do này, CÁC THÁNH BẮT ĐẦU ĐƯỢC TÔN KÍNH NHƯ CÁC TỬ ĐẠO.
Ngay cả hài cốt và những điều còn lại của các ngài được tôn kính với cùng một lòng sùng mộ
 
Công đồng Vatican II, trong Hiến Chế Tín Lý “Ánh sáng muôn dân” (Lumen Gentium), bàn về chính Giáo Hội, đã tổng hợp những điều chúng ta cố gắng cắt nghĩa cho đến bây giờ như sau :
“Nhận biết rõ ràng sự hiệp thông này trong toàn Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô, ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, và dâng lời cầu cho những người đã chết, “vì cầu nguyện cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi, là một ý nghĩ lành thánh” (2 Mcb 12,46). Đối với các tông đồ và những vị tử đạo của Đức Kitô, tức là những chứng nhân cao cả đã đỗ máu vì đức tin và đức ái, Giáo Hội luôn tin rằng các ngài liên kết với chúng ta mật thiết hơn trong Đức Kitô: với lòng yêu mến đặc biệt, Giáo Hội tôn kính các ngài cùng với Đức Trinh Nữ Maria và các thánh thiên thần, và sốt sắng nài xin các ngài chuyển cầu giúp cho. Sau đó không bao lâu, thêm vào số các vị trên, Giáo Hội còn tôn kính những người đã theo sát gương khiết trinh và khó nghèo của Đức Kitô; sau cùng, có những người vì đã thực hành cách phi thường các nhân đức Kitô giáo và được Chúa ban nhiều đặc sủng, nên được các tín hữu sốt sắng tôn kính và noi theo.
Quả thật, khi ngắm nhìn đời sống những người đã trung thành bước theo Đức Kitô, chúng ta khám phá ra một lý do mới thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thành Thánh tương lai (x. Dt 13,14 và 10,11), đồng thời chúng ta cũng biết con đường chắc chắn nhất giúp chúng ta có thể đạt tới sự kết hiệp hoàn toàn với Đức Kitô, nghĩa là đạt tới sự thánh thiện, giữa bao đổi thay của trần thế, tuỳ theo bậc sống và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Qua cuộc sống của những người cùng mang một bản tính nhân loại như chúng ta, nhưng đã được biến đổi nên giống hình ảnh Đức Kitô hơn (x. Cr 3,18), Thiên Chúa tỏ lộ rõ ràng cho con người thấy sự hiện diện và dung nhan của Ngài. Chính Ngài nói với chúng ta qua các vị ấy và ban cho chúng ta thấy dấu chỉ Nước Ngài, và mạnh mẽ lôi cuốn chúng ta tới Nước ấy nhờ số chứng nhân đông đảo như mây trời (x. Dt 12,1) và nhờ chân lý Phúc Âm được chứng thật như thế.
Tuy nhiên, chúng ta kính nhờ các thánh trên trời không chỉ vì gương lành các ngài mà thôi, nhưng đúng hơn để sự hợp nhất của toàn thể Giáo Hội trong Thánh Thần được bền vững nhờ thực hành đức bác ái huynh đệ (x. Ep 4,1-6). Thật vậy, cũng như mối hiệp thông giữa các Kitô hữu còn sống trên dương thế đưa chúng ta tới gần Đức Kitô hơn, thì sự liên kết với các thánh cũng hợp nhất chúng ta với Đức Kitô, là Nguồn và là Đầu từ đó phát sinh mọi ân sủng và sự sống của chính Dân Thiên Chúa.
Do đó, điều hết sức thích đáng là chúng ta yêu mến các bạn hữu và những người đồng thừa tự của Đức Kitô, cũng là anh em và ân nhân đặc biệt của chúng ta, đồng thời chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì các ngài, và “thành khẩn van nài, chạy đến xin các ngài cầu nguyện của trợ lực, giúp đỡ, hầu Thiên Chúa ban cho ta nhiều ơn lành, nhờ Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô , Chúa chúng ta, Đấng Cứu Chuộc và Cứu Độ duy nhất của chúng ta”. Thật vậy, tự bản chất, mọi bằng chứng đích thật biểu lộ tình yêu chúng ta đối với các Thánh trên trời luôn quy hướng và kết thúc nơi Đức Kitô là “triều thiên của toàn thể các Thánh”, và nhờ Người, quy hướng và kết thúc nơi Thiên Chúa, Đấng được ngưỡng mộ và tôn vinh trong các Thánh của Người” (LG 50).
Kinh nhgiệm cửa cuộc hành hương Thánh Quan Đa Minh Saviô
Dòng Salêdiêng, ở nước Ý và trong một số Tỉnh Dòng, đã sống kinh nghiệm về cuộc hành hương của Thánh Quan Đa Minh Saviô. Năm 2004, Cha Bề trên Cả đã lợi dụng dịp kỷ niệm 150 Năm Đa Minh Saviô qua đời để phát động Sự Thánh thiện Giới trẻ, xuất phát từ gương mẫu đời sống của Vị Thánh Trẻ. Hoa thiêng Năm 2004 đọc như sau :
«VỚI SỰ THÂM TÍN, CHÚNG TA HÃY TÁI ĐỀ XUẤT CHO GIỚI TRẺ
NIỀM VUI VÀ CAM KẾT NÊN THÁNH NHƯ LÀ MỨC ĐỘ CAO
CỦA ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU HẰNG NGÀY
 
Trong những năm đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đề xuất cho toàn thể Giáo Hội, và cách riêng cho Giới trẻ, viễn ảnh của sự thánh thiện, như là nền tảng và trung tâm điểm của Kế hoạch Mục vụ cho thiên niên kỷ mới :
“Các Bạn trẻ trên mỗi Châu Lục thân mến, các con đừng sợ trở nên thánh của thiên niên kỷ mới! Các con hãy trở nên người chiêm niệm và yêu mến cầu nguyện; phải nhất quán với đức tin của các con và quảng đại trong phục vụ anh chị em, là phần tử tích cực của Giáo Hội và người xây dựng hoà bình” (Sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2000).
Cuộc hành hương của Thánh Quan là dịp đặc biệt cho việc tái khám phá chứng từ và mẫu gương của Đa Minh Saviô. Khi cầu nguyện bên Thánh Quan, các em nhỏ và người lớn đã đặt trong tay Ngài biết bao lời cầu nguyện và ý chỉ để xin ngài là người đã rất yêu mến Chúa, có thể chuyển cầu cho họ. Nhiều bà mẹ, trong chờ đợi, cầu nguyện cho các con của mình, tin chắc rằng Thánh Đa Minh Saviô, Đấng Bảo Trợ họ, sẽ cầu xin Chúa Giêsu nhậm lời cầu nguyện của họ, phù hợp với Ý Chúa Cha. Nhiều bạn trẻ đã cầm lấy Cuốn Tiểu sử Đa Minh Saviô, được chính Don Bosco viết, là cuốn sách đã làm được biết bao điều tốt lành cho các thế hệ giới trẻ Kitô giáo, bao gồm các Giám mục và Giáo hoàng.
Đức tin, cầu nguyện, ước muốn nên thánh và những ơn đặc biệt là những hoa trái tốt đẹp nhất mà Chúa Cha, nhờ Thánh Đa Minh Saviô chuyển cầu, đã khấng ban cho các tín hữu đến kính viếng Thánh Quan Đa Minh Saviô.
Ý nghĩa của cuộc hành hương Thánh Quan Don Bosco
Kết thúc cuộc hành trình nhỏ bé này, chúng tôi bàn tới những kết luận đã có nơi độc giả, và phần lớn, đã rõ ràng.
Kể cả trong trường hợp ngoại thường này. Hoa Thiêng Năm 2008 mời gọi chúng ta “giáo dục giới trẻ theo con tim của Don Bosco”; Tổng Tu nghị 26, trong cùng một đường hướng, yêu cầu chúng ta trở về với cội nguồn đoàn sủng chúng ta từ câu Châm ngôn của Đấng Sáng lập : “Da mihi animas, cetera tolle” (Xin cho con các linh hồn, còn những sự khác, xin lấy đi). Cha Bề trên Cả mong muốn toàn thể Gia đình Salêdiêng tiếp tục Phúc âm hoá giới trẻ Chúa đã ủy thác cho họ, cùng với những tình cảm này. Để thực hiện điều này, cần phải suy gẫm về chính chân tính của mình. Vi thế, điều căn bản là tiếp tục yêu mến và đào sâu Don Bosco. Hoa Thiêng Năm 2009 được hình thành như sau :
“CHÚNG TA HÃY CỐ GẮNG LÀM CHO GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG
TRỞ THÀNH PHONG TRÀO RỘNG LỚN
BAO GỒM NHIỀU NGƯỜI VÌ PHẦN RỖI GIỚI TRẺ”
 
 
Hai biến cố xác minh và phong phú hoá việc chọn đề tài của Hoa thiêng Năm 2009 :
·        Kỷ niệm 150 Năm Thành lập Tu hội Salêdiêng;
  • Chuẩn bị Kỷ niệm 200 Năm Ngày sinh của Don Bosco (1815-2015).
Với việc kỷ niệm 150 Năm Thành lập Tu Hội Salêdiêng, chúng ta bắt đẩu chuẩn bị Kỷ niệm 200 Năm Ngày sinh của Don Bosco. Việc cử hành này có nghĩa là canh tân lòng trung thành với Don Bosco, với linh đạo và sứ mệnh của ngài; sẽ là Năm ThánhSalêdiêng”.
Việc hành hương của Thánh Quan là dịp cầm lấy Cuốn Tiểu sử Don Bosco trong tay như Cha Bề trên Cả mong muốn. Chứng từ của đời sống ngài sẽ giúp chúng ta noi gương đức tin, tình yêu của ngài đối với Chúa và lòng nhiệt thành của ngài đối với anh chị em, cách riêng thanh thiếu niên nghèo khổ nhất. Toàn thể Gia đình Salêdiêng trên thế giới sẽ gặp nhau để cầu nguyện bên Thánh Quan Don Bosco, hợp thành một cộng đoàn tín hữu được Chúa Kitô kêu gọi tới sự thánh thiện, muốn thánh hoá mình bằng cách noi theo mẫu gương của Don Bosco. Khi cầu nguyện bên cạnh Thánh Quan, người nhỏ và người lớn đặt trong tay ngài biết bao lời cầu nguyện và ý chỉ, vì ngài rất yêu mến Chúa và có thể chuyển cầu cho họ.
 
 
 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm