Thứ Tư sau Cha Nhật IV Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 12, 24 - 13, 5a

"Hy dnh Saol v Barnaba ring cho Ta".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, lời Cha được lan rộng v tiến triển. Nhưng Barnaba v Saol, sau khi hon tất sứ mạng, đ rời Girusa-lem, đem theo Gioan cũng gọi l Marc.

Bấy giờ trong Hội Thnh Antikia c những tin tri v tiến sĩ, trong số đ c Barnaba, Simon cũng gọi l Nig, Luxi người thnh Xyrn, Manah bạn của vua Hrđ lc cn thơ ấu, v Saol. Ðang khi cc ng lm việc thờ phượng Cha v ăn chay, th Thnh Thần phn bảo cc ng rằng: "Hy để ring Saol v Barnaba cho Ta, để lm cng việc m Ta đ chỉ định". Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trn hai ng v tiễn đưa hai ng ln đường.

Ðược Thnh Thần sai đi, hai ng xuống Xlucia, rồi từ đ vượt biển sang Cypr. Khi đến Salamina, hai ng rao giảng lời Cha trong cc hội đường Do-thi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 66, 2-3. 5. 6 v 8

Ðp: Chư dn, hy ca tụng Ngi, thn lạy Cha, hết thảy chư dn hy ca tụng Ngi (c. 4).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Xin Thin Cha xt thương v chc phc lnh cho chng con, xin chiếu gii trn chng con nh sng tn nhan Cha, để trn địa cầu người ta nhn biết đường lối của Ngi, cho chư dn thin hạ được biết r ơn Ngi cứu độ. - Ðp.

2) Cc dn tộc hy vui mừng hoan hỉ, v Ngi cng bnh cai trị chư dn, v Ngi cai quản cc nước địa cầu. - Ðp.

3) Chư dn, hy ca tụng Ngi, thn lạy Cha, hết thảy chư dn hy ca tụng Ngi. Xin Thin Cha chc phc lnh cho chng con, v cho khắp cng bờ ci tri đất knh sợ Ngi. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Cha Kit đ sống lại v chiếu soi chng ta, l những kẻ Người đ cứu chuộc bằng mu của Người. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 12, 44-50

"Ta l sự sng đ đến thế gian".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu lớn tiếng ni rằng: "Ai tin vo Ta th khng phải l tin vo Ta, nhưng l tin vo Ðấng đ sai Ta. V ai thấy Ta l thấy Ðấng đ sai Ta. Ta l sự sng đ đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ khng ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta m khng tun giữ, th khng phải chnh Ta xt xử người ấy, v Ta đ đến khng phải để xt xử thế gian, nhưng l để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, v khng chấp nhận lời Ta, th đ c người xt xử: lời Ta đ ni sẽ xt xử người ấy trong ngy sau hết. Bởi v Ta đ khng tự mnh ni ra, nhưng Cha l Ðấng sai Ta, chnh Người đ ra lệnh cho Ta phải ni g v phải cng bố g. V Ta biết rằng lệnh của Người l sự sống đời đời. Những điều Ta ni, th Ta ni theo như Cha đ dạy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch