Thứ Tư sau Cha Nhật V Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95

"Người đ sai thin thần của Người đến giải thot cc ti tớ Người".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Trong những ngy ấy, vua Nabucđnsor ni rằng: "Hỡi Sidrach, Misach v Abđnag, c phải cc ngươi khng chịu thờ cc thần của ta v lạy tượng vng ta đ dựng khng? Vậy nếu cc ngươi đ sẵn sng, th lc nghe tiếng kn, tiếng huyền cầm, tiếng ci, quyển so v cc thứ nhạc kh, cc ngươi phải sấp mnh thờ lạy tượng ta đc. Nhưng nếu cc ngươi khng chịu sấp mnh thờ lạy, lập tức cc ngươi sẽ bị nm vo l lửa chy bừng. V coi Cha no sẽ cứu thot cc ngươi khỏi tay ta". Sidrach, Misach v Abđnag trả lời với vua Nabucđnsor rằng: "Tu lạy vua, chng ti khng cần trả lời cng vua về việc ny, v đy Thin Cha chng ti thờ c thể cứu thot chng ti khỏi l lửa chy bừng, v khỏi tay đức vua; nhược bằng Thin Cha chng ti khng muốn th, tu lạy vua, vua nn biết rằng chng ti khng thờ cc thần của vua v khng lạy tượng vng của vua dựng ln".

Bấy giờ vua Nabucđnsor thịnh nộ, mặt biến sắc, nhn thẳng vo Sidrach, Misach v Abđnag, ng ra lệnh đốt l nng hơn thường gấp bảy lần, v truyền lệnh cc trng sĩ trong cơ binh tri chn Sidrach, Misach v Abđnag, v nm vo l lửa chy bừng.

Bấy giờ vua Nabucđnsor bỡ ngỡ, vội v đứng ln v ni với cc triều thần rằng: "Chớ th ta khng nm ba người bị tri vo l lửa sao?" Cc ng trả lời với vua rằng: "Tu lạy vua, thật c". Vua ni: "Ðy ta thấy c bốn người khng bị tri đi lại giữa l lửa m khng hề hấn g; dng điệu người thứ tư giống như Con Thin Cha". Vua Nabucđnsor ni tiếp: "Chc tụng Cha của Sidrach, Misach v Abđnag, Ðấng đ sai thin thần của Người đến giải thot cc ti tớ tin cậy Người, khng chịu vng phục mệnh lệnh của nh vua v th hy sinh thn xc, chớ khng phục luỵ thờ lạy Cha no khc ngoi Thin Cha của họ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Ðn 3, 52. 53. 54. 55. 56

Ðp: Cha đng ca ngợi v tn vinh mun đời (c. 52b).

Xướng: 1) Lạy Cha l Thin Cha cha ng chng con, Cha đng chc tụng, đng ca ngợi, tn vinh v tn tụng mun đời. Chc tụng thnh danh vinh quang Cha, đng ca ngợi, tn vinh v tn tụng mun đời. - Ðp.

2) Cha đng chc tụng trong đền thnh vinh quang Cha, đng ca ngợi v tn vinh mun đời. - Ðp.

3) Chc tụng Cha ngự ln ngai vương quyền Cha, đng ca ngợi v tn vinh mun đời. - Ðp.

4) Chc tụng Cha, Ðấng nhn thấu vực thẳm v ngự trn cc Thần Vệ Binh, đng ca ngợi v tn vinh mun đời. - Ðp.

5) Chc tụng Cha ngự trn bầu trời, đng ca ngợi v tn vinh mun đời. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ga 11, 25a v 26

Cha phn: "Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời".

 

Phc m: Ga 8, 31-42

"Nếu Cha Con giải thot cc ngươi, th cc ngươi thực sự được tự do".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu ni với những người Do-thi đ tin nơi Ngi rằng: "Nếu cc ngươi cứ ở trong lời Ta, cc ngươi sẽ thật l mn đệ của Ta, v sẽ được biết sự thật, v sự thật giải thot cc ngươi". Họ thưa lại Người: "Chng ti l con chu Abraham, v chưa bao giờ lm n lệ ai cả. Tại sao ng lại ni "Cc ngươi sẽ được tự do"?". Cha Gisu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo cc ngươi: Hễ ai phạm tội, th lm n lệ cho tội. M tn n lệ khng ở mi trong nh; người con mới ở vĩnh viễn trong nh. Vậy nếu Cha Con giải thot cc ngươi, th cc ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết cc ngươi l con chu Abraham, thế m cc ngươi lại tm giết Ta: v lời Ta khng thấm nhập vo lng cc ngươi. Ta ni những điều Ta đ thấy nơi Cha Ta. Cn cc ngươi, cc ngươi lm điều cc ngươi đ thấy nơi cha cc ngươi". Họ đp lại: "Cha chng ti chnh l Abraham!" Cha Gisu ni: "Nếu thực cc ngươi l con chu Abraham, th cc ngươi lm cng việc của Abraham! Nhưng cc ngươi đang tm giết Ta, l người đ ni cho cc ngươi biết sự thật m Ta nghe tự Thin Cha. Ðiều đ Abraham đ khng lm! Cc ngươi đang lm việc của cha cc ngươi!" Họ lại ni: "Chng ti khng phải l những đứa con hoang! Chng ti chỉ c một Cha l Thin Cha!" Cha Gisu ni: "Nếu Thin Cha l Cha cc ngươi, th cc ngươi yu mến Ta, v Ta tự Thin Cha m đến; v Ta khng tự mnh m đến, nhưng chnh Ngi đ sai Ta đến".

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch