Ma Ging Sinh

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh

 

Bi Ðọc I: 1 Ga 4, 11-18

"Ńu chng ta thương yu nhau, th Thin Cha ở trong chng ta".

Trch thư thứ nh́t của Thnh Gioan Tng đ̀.

Cc con thn ḿn, ńu Thin Cha thương yu chng ta dường ́y, th chng ta cũng phải thương yu nhau. Chẳng ai th́y Thin Cha bao giờ, ńu chng ta thương yu nhau, th Thin Cha ở trong chng ta, v tnh yu của Người nơi chng ta đ được tuyệt hảo. Do đìu ny m chng ta bít chng ta ở trong Người v Người ở trong chng ta l Người đ ban Thnh Th̀n cho chng ta. V chng ta đ th́y v chứng nhận rằng Cha Cha đ sai Con Mnh lm Ð́ng Cứu Th́. Ai tuyn xưng Ðức Gisu l Con Thin Cha, th Thin Cha ở trong người ́y v người ́y ở trong Thin Cha. Cn chng ta, chng ta đ bít v tin nơi tnh yu của Thin Cha đ́i với chng ta.

Thin Cha l Tnh Yu, v ai ở trong tnh yu, th ở trong Thin Cha, v Thin Cha ở trong họ. Do đ, tnh yu của Thin Cha đ trọn vẹn đ́i với chng ta, đ̉ chng ta tin tưởng trong ngy phn xt, v Người th́ no, th chng ta cũng th́ ́y ở th́ gian ny. Nơi tnh thương khng c sự sợ hi, nhưng tnh thương trọn lnh th loại bỏ sợ hi ra ngoi, v sợ hi mang theo hnh phạt, v người no sợ hi th khng hon hảo trong tnh thương.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 71, 2. 10. 12-13

Ðp: Lạy Cha, mun dn khắp mặt đ́t sẽ thờ lạy Cha (c. 11).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin ban quỳn xt đon khn ngoan cho đức vua, v ban sự cng chnh cho hong tử, đ̉ người đon xt dn Cha cch cng minh, v phn xử người ngho kh cch chnh trực. - Ðp.

2) Cc vua xứ Tc-xi v qùn đảo sẽ mang l̃ vật đ́n, cc vua xứ Ả-rập v Saba sẽ đem trìu ćng l̃ vật. - Ðp.

3) V Người sẽ cứu thot kẻ ngho kh khỏi tay kẻ quỳn th́, v sẽ cứu người b́t hạnh khng ai gip đỡ. Người sẽ thương xt kẻ ýu đúi v người thíu th́n, v cứu thot mạng śng kẻ cng kh̉. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Thin Cha đ sai ti đi rao giảng tin mừng cho hạng ngho kh, bo tin cho t nhn được phng thch. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 6, 45-52

"Họ th́y Người đi trn mặt bỉn".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

(Khi năm ngn người đ được ăn no), Cha Gisu lìn giục cc mn đệ xúng thuỳn, qua bờ bn kia trước m đ́n B́tsai-đa, đang khi Người giải tn dn chng. Giải tn họ xong, Người ln ni c̀u nguyện. Chìu đ́n, thuỳn đ ra giữa bỉn, cn Người th một mnh ở trn đ́t. Khoảng canh tư đm t́i, Người th́y họ kh nhọc cho ch́ng v ngược gi, Người đi trn mặt bỉn m đ́n với họ, v Người mún vượt qua trước họ. Họ th́y Người đi trn mặt bỉn, th tưởng l ma, nn la hoảng ln. V ai ńy đ̀u th́y Người v hoảng h́t, nn Người lìn ln tíng bảo họ rằng: "Hy yn tr, chnh Th̀y đy, đừng sợ". R̀i Người ln thuỳn họ, v gi im lặng. Tm h̀n họ lại cng sửng śt hơn, v họ chưa hỉu g v̀ v́n đ̀ bnh: lng họ cn m t́i.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch