Ngy 17 thng 12

Ma Vọng

 

Bi Ðọc I: St 49, 2. 8-10

"Phủ việt sẽ khng cất khỏi Giuđa".

Bi trch sch Sng Thế.

Ngy ấy, Giacp triệu tập con ci lại v ni rằng: "Hỡi con ci Giacp, hy hợp lại v nghe cha đy. Hỡi nh Israel, hy nghe lời cha của cc con. Giuđa, anh em con sẽ ca tụng con. Bn tay con sẽ đ trn t qun th; con ci của cha con sẽ phục lạy con. Giuđa l sư tử con, hỡi con của cha, con đ chồm ln bắt mồi, con đ nằm xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa ni sư tử ci, ai dm khiu khch n? Phủ việt sẽ khng cất khỏi Giuđa, gậy chỉ huy khng rời khỏi chn n, cho đến lc Ðấng thin sai ngự đến, l Ðấng chư dn đợi trng".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17

Ðp: Sự cng chnh v nền ho bnh vin mn sẽ triển nở trong triều đại người tới mun đời (x. c. 7).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin ban quyền xt đon khn ngoan cho đức vua, v ban sự cng chnh cho hong tử, để người xt đon dn Cha cch cng minh, v phn xử người ngho kh cch chnh trực. - Ðp.

2) Ni non đem an ho cho dn, v nổng đồi mang lại đức cng chnh. Người bnh chữa kẻ hn trong dn, v cứu thot con ci nhm ngho. - Ðp.

3) Sự cng chnh v nền ho bnh vin mn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng khng cn chiếu sng. V người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sng ci đến tận cng tri đất. - Ðp.

4) Chc tụng danh người đến mun đời, danh người cn tồn tại lu di như mặt trời. V người, cc chi họ đất hứa sẽ được chc phc, v cc dn nước sẽ ca ngợi người. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Lạy Ðức Thượng Tr của Ðấng Tối Cao, Ngi an bi mọi sự cch mạnh mẽ v dịu dng, xin hy đến dạy dỗ chng con con đường khn ngoan. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 1, 1-17

"Gia phả của Cha Gisu Kit, con vua Ðavt".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Sch gia phả của Cha Gisu Kit, con vua Ðavt, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacp; Giacp sinh Giuđa v cc anh em người. Giuđa sinh Phares v Zara bởi b Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do b Rahab; Booz sinh Giobed do b Rt. Giobed sinh Gis; Gis sinh vua Ðavt.

Ðavt sinh Salomon do b vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosapht; Giosapht sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giconia v cc em trong thời lưu đy ở Babylon.

Sau thời lưu đy ở Babylon, Giconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacp; Giacp sinh Giuse, l bạn của Maria, mẹ của Cha Gisu gọi l Ðức Kit.

Vậy, từ Abraham đến Ðavt c tất cả mười bốn đời, từ Ðavt đến cuộc lưu đy ở Babylon c mười bốn đời, v từ cuộc lưu đy ở Babylon cho đến Cha Kit c mười bốn đời.

Ð l lời Cha.

 

Trang ch